A „BeTMC” Instagram nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

 1. A Szervező és a Lebonyolító
A „#BeTMC” elnevezésű, Instagram nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a BeSocial Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Seregély u. 3-5., cégjegyzékszáma: 01-09-997245, adószáma: 24239482-2-41) képviselő: Joanelli Tamás ügyvezető) (továbbiakban: Szervező). A nyereményjáték a Be Social Kft. Instagram oldalán (https://www.instagram.com/besocialhu/) keresztül érhető el. A Játék lebonyolítójaként a Szervező megbízásából a TMC Group Kft. (székhely: 1025 budapest, csatárka u. 82-84, adószám: 23581449243, cg. szám: 01 09 972399) és Kende Gastro Zrt (székhely: 1117 Budafoki út 64., adószám: 25019902242, cg. szám: 01-10-048200)  jár el A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:
 • Sorsolások lebonyolítása (Be Social Kft.)
 • Résztvevőkkel való kapcsolattartás (TMC Group Kft.)
 • „#BeTMC Instagram hashtag monitorozása (Be Social Kft.)
 • Nyertesek adatainak egyeztetése, a nyereményre jogosultság ellenőrzése (TMC Group Kft.)
 1. Részvételi feltételek
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és az Instagram közösségi oldalon regisztrált személy (Továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a fenti feltételek melletti szabályoknak megfelelve feltöltött fotójával elismeri, hogy mindez a Játékban való regisztrációját jelenti.  A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A Játékból ki vannak zárva a Szervező és a Lebonyolító(k) alkalmazottai, valamint e személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában résztvevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem valós személyhez köthető Instagram oldallal történő regisztrációval vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen résztvevőknek minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárhatja a Játékból. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A Játék időtartama
A Játék 2018. szeptember 25. 10 óra 00 perctől és 2018. szeptember 26. 16 óra 00 perc 00 másodpercig tart.
 1. A Játék menete
A Játékosoknak a Játék időtartama alatt készíteniük kell egy fotót a 2018-as Internet Hungary eseményen szervezett szerencsekeréken nyert nyereménytárgyról (továbbiakban: Pályázat), majd a képet fel kell töltenie saját Instagram oldalára #BeTMC hashtag megjelöléssel.  A Játék során minden Játékos csak 1 darab Pályázattal vehet részt a sorsoláson. Amennyiben a Lebonyolítónak a nyertessel 5 munkanapon belül nem sikerül felvenni a kapcsolatot (nem reagál az Instagram üzenetre), vagy legkésőbb a sikeres kapcsolatfelvételt követő 5 munkanapon belül nem küldi el a Lebonyolító részére postai címét és telefonszámát, illetve a nyertes Játékos a Játékszabályzat szerinti más okból nem jogosult a nyeremény átvételére, úgy helyét tartaléknyertes veszi át. A Szervező 3 db tartaléknyertest sorsol ki. Amennyiben a nyertes nem válaszol a fent megadott időpontok szerint, az első tartaléknyertes lép érvénybe.
 1. Nyeremények 
A Játék során összesen BMW i3 tesztvezetés nyereményért játszanak a Játékosok.   A sorsolás időpontja: 2018. szeptember 26. 17:00 óra. A sorsolás nem nyilvánosan a Lebonyolító székhelyén zajlik egy 3 tagú sorsoló bizottság jelenlétében, a www.random.org számítógépes program módszerét segítségül hívva.
 1. Nyertesek értesítése és nyeremények átvétele
A Lebonyolító Instagram üzenetben értesíti a nyertest, ahol a nyeremények átvételének részleteiről (postázás) és egyezteti a nyeremény átadásához szükséges következő személyes adataikat: teljes név, telefonszám, postázási cím.  A Játék eredményhirdetése a sorsolást követő 24 órán belül történik a Szerverző Instagram oldalán (https://www.instagram.com/besocialhu/) lévő eredményhirdető Instagram üzenőfali bejegyzés formájában.  A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
 • a nyereménye kiküldéséig törli Instagram profilját, vagy az oda feltöltött Pályázatát,
 • a Lebonyolító megkeresésére (telefon vagy e-mail) 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • a Lebonyolítóval történt sikeres kapcsolatfelvételt követően nem küldi el 5 munkanapon belül postai címét és telefonszámát;
 • a nyeremény átadását megelőzően visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását;
 • alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis adatokkal játszott, mellyel jogosulatlan előnyre próbált szert tenni;
 • alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;
 • jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.
A nyereményre jogosult nyertes Játékosok a Játék lezárultának napjától számított 90 napon belül jogosultak és egyben kötelesek együttműködni a nyeremények átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségének valamely nyertes Játékos nem tesz eleget, és ennek következményeként a nyeremény időben való átvétele meghiúsul, úgy e körülmény a Szervező és a Lebonyolító terhére nem róható fel. A Szervező és a Lebonyolító a nyeremények átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően a nyeremény nem vehető át, a Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszíti. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a nyertes vagy az általa a nyeremény igénybevételére feljogosított személy a nyeremény igénybevételekor igazolja a személyazonosságát személyi igazolványa és lakcímkártyája segítségével. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal. A beküldött Pályázatok legkésőbb 3 hónapig megőrzés alatt állnak, ez idő alatt van lehetősége a Játékosoknak az esetleges egyéb (nem a nyereményekkel kapcsolatos) reklamációik megtételére, ezt követően a Pályázatok elektronikusan megsemmisítésre kerülnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a beküldött pályázatokat, a nyeremény további kommunikációjában szabadon felhasználhassa, ezáltal a Játékos lemond saját képének szerzői jogairól. A Játékos, a Pályázatának beküldésével beleegyezik a fenti feltételbe. Amennyiben a későbbbiekben ez ellen tiltakozását fejezné ki, úgy a sorsolásról kizárásra kerül.  A nyeremény másra nem átruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, semmilyen módon nem értékesíthető tovább, illetve készpénzre nem váltható.  A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja, ugyanakkor a nyereménnyel kapcsolatos egyéb költségek a nyertes Játékost terhelik.
 1. Felelősségi szabályok
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét minden, a www.instragram.com weboldal/ Instagram Applikácó illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak ajándékaikat, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram fiókok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalja, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. Ha a Játékos a www.instagram.hu weboldal/ Instagram Applikáció használata közben bezárja a böngészőablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja felelősségét a rajta kívül álló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap/applikáció nem, vagy csak korlátozottan használható. Ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Játékos regisztrációjának valótlan adatok szolgáltatása, illetve a szervereket ért külső, ún. SQL támadás folytán keletkezett rendszerhiba miatti elmaradásáért a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 1. Adatok kezelése és adatok felhasználása
A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy: – Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat (Instagram név és ID – a nyertesség esetén lévő beazonosítás céljából, valamint teljes név, email cím, postai cím és telefonszám a nyeremény kipostázása céljából) kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kezelje; – Nyertesség esetén Instagram nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a sorsolás eredményhirdetésére készített Instagram posztban; – A Játékos írásos véleményét a nyereményként kiküldött termékekről a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és – Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. 8.2. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.  A megadott személyes adatok kezelője: Be Social Kft. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a TMC Group Kft. valamint a Kende Gastro Zrt. mint adatfeldolgozó végzi. 7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. 7.4. A játékosok adatai csak az eredményhirdetésig kerülnek feldolgozásra, nyertesség esetén pedig a nyeremény kiszállításának idejéig. A nyeremény kézbesítését a Szervező az adatok beérkezésétől számítva 90 naptári napon belül biztosítani köteles a nyertes játékos részére. Az adatok nem kerülnek tárolásra sem az Adatkezelőnél, sem az Adatfelhasználóknál. A cél megvalósulása után minden adat törlésre, megsemmisítésre kerül. Az adatkezelés jogalapja: a) az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.); b) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Szervező további adatkezeléssel kapcsolatos állásfoglalása ITT olvasható.
 1. Adózás és költségek
A Nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
 1. Egyéb rendelkezések
A Szervező a Játék keretein belül nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban meghatározottakon túlmenően egyéb nyereményt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. Budapest, 2018. szeptember 24. Be Social Kft. Szervező